🌹
74 yimɓe jeyaaɓe Bosnia Herzegovina hewtiti immorde Ankara

E ndee Talaatare 5 Suumayee 1441 (28/4/2020), Bosnia Herzegovina jaɓɓike 74 jibinannde mun immorde Ankara.

To tippaade weeyonnke wal ka Sarajevo International Airport, e hoore ɓe 74  fow sukaaɓe tedda-paɗe’en (wonaaɓe elteede Tirkii), hari no tawaa e maɓɓe gooto gibi ka Jaagoral Hiwaare e ɗiɗo ɓii-leydi.

Hari no ton 17 gollayɓe ka BiH (fedde toppitiiɓe ka baŋŋe ñabbeeli e cellal hakkunde keeri).

Laamu ngun holli, wonndema, artiraali ɓe 74 yimɓe ka leydi maɓɓe si naa sabu COVID-19.

Fii hunnditagol ngu ñaw “corona”, gooto fow e artuɓe ɓen no yamiraa teddingol pehe hiwitaare immorde ka Jaagoral Cellal leydi Bosnia Herzegovina.

Contact: rfdi@radiofouta.info | Régie/Ads: pub@radiofouta.info | #radiofouta | www.radiofouta.info

Accu miijo ma :

E-mail maa on jaayntaake. Tummbe haanuɗe ɗen no maandinaa *

Open

RFDI 🥰

Close